tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works

memorabilia [interactive installation / flashboxes / photography / movement sensors] 2005,2008
memorabilia [instalacja interaktywna / boxy flashowe / fotografie / czujniki ruchu] 2005,2008


memorabilia_2005


memorabilia_2005

>>>flash documentation-----------------------------------------------
Falsh versus flashback - on multidimensional introspection

We use the term “memorabilia” to describe the things that are very valuable to us, that only for us – and for only to us known reasons, often inexpressible - are worth preserving for the future. In the work of Tomasz Dobiszewski the use of this term is quite perverse. The viewer entering the exhibition space is suddenly attacked by a series of images that are foreign to him, that are coming from someone else’s world, that are a reflection, a metaphorical flashback of the memory of the author, who invades our mind with his past. Moreover, these images represent not those moments that the author would like to preserve in his memory, but those, which he would like to let go of, but is unable to. The difference is enormous.

The form of representation, which in this case dominates over the image content, has been elaborated so as to create a photographic metaphor for individual layers of human memory; infrared sensors reflect the mechanism of accidentally launched synapses – the automatism of memory processes as an unexplored phenomenon.

Not knowing when, not knowing whence, a signal suddenly appears, which opens an access code for a random image stored in the matrix of the brain; the shutter releases for a moment, the flash brings out the black out of the white and in a brief second the image is restored in the form of an afterimage. And precisely this "after" is the key to this work. The time factor – that of the intimate time, of the independent time, of the time that is particular to our brain, of the time, whose receptive center is located in the immediate vicinity of that of self-consciousness - this factor found its physical but still poetic representation in the work “Memorabilia”.

-----

Terminem “memorabilia” posługujemy się dla określenia rzeczy nam bliskich, wartościowych, które z tylko nam wiadomych przyczyn, często zresztą niewyrażalnych, uważamy za godne zachowania w pamięci. Obrazy, z którymi stykamy sie w pracy Tomasza Dobiszewskiego, mają charakter właściwie dokładnie odwrotny. Wchodzący w przestrzeń prezentacji widz zostaje niespodziewanie zaatakowany serią obrazów, które nie pochodzą z jego świata, są za to odbiciem, metaforycznym przebłyskiem pamięci autora, który brutalnie wkracza w nasz umysł swoja przeszłością. Co więcej, nie są to obrazy które chciałby on zachować w pamięci, ale raczej obrazy które nie dają się zapomnieć. Różnica jest ogromna.

Forma przedstawienia, która dominuje w tym wypadku nad treścią, została tak wypracowana, aby stworzyć fotograficzną metaforę dla poszczególnych pokładów ludzkiej pamięci; czujniki ruchu odzwierciedlają mechanizm przypadkowo uruchomionych synaps - automatyzm procesów pamięciowych jako niezbadany fenomen.

Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd, nagle pojawia sie sygnał, który otwiera kod dostępu do przypadkowo zapisanego na matrycy mózgu obrazu. Migawka zwalnia się na chwile, flash wydobywa biel z czerni i w krótkiej sekundzie obraz zostaje przywrócony w formie powidoku. I własnie to “po” jest dla tej pracy kluczowe. Czynnik czasu, czasu wewnętrznego, czasu niezależnego, czasu który jest prywatnym czasem naszego mózgu, czasu, którego ośrodek znajduje się prawdopodobnie w bliskim sąsiedztwie ośrodka samoświadomości, tego ośrodka, który chociaż najbliższy, najtrudniejszy jest do poznania, ten czynnik znalazł tutaj swoje fizyczne, a jednak wciąż poetyckie odzwierciedlenie.

Dorota Walentynowicz 2006
(Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.)
memorabilia_2008memorabilia_2008