tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


works


if everything is repeating [installation, 3D prints, auto-generated mapped textures] 2014
jeśli wszystko się powtarza [instalacja, wydruki 3D, wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014if everything is repeating [3D print] / jeśli wszystko się powtarza [wydruk 3D] 2014
if everything is repeating [3D prints] / jeśli wszystko się powtarza [wydruki 3D] 2014


if everything is repeating [auto-generated mapped textures]
jeśli wszystko się powtarza [wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014
if everything is repeating [auto-generated mapped textures]
jeśli wszystko się powtarza [wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014

if everything is repeating [auto-generated mapped textures]
jeśli wszystko się powtarza [wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014
if everything is repeating [auto-generated mapped textures]
jeśli wszystko się powtarza [wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014
if everything is repeating [auto-generated mapped textures]
jeśli wszystko się powtarza [wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury] 2014


Dorota Walentynowicz, Tomasz Dobiszewski Jeśli wszystko się powtarza / If everything is repeating
Galeria Fotografii PF, CK Zamek, Poznań 2014 (fot. Dorota Walentynowicz)
Dorota Walentynowicz, Tomasz Dobiszewski Jeśli wszystko się powtarza / If everything is repeating
Galeria Fotografii PF, CK Zamek, Poznań 2014 (fot. Dorota Walentynowicz)“If everything is repeating" is a joint exhibition by Tomasz Dobiszewski and Dorota Walentynowicz, artists working at the borderline between analogue photography and new media.

The exhibition's title refers to the existential anxiety that results from failure of theory in confrontation with sensual experience. Quantum mechanics, hyperspace, hidden dimensions, parallel universes, time loops - the development of science - paradoxically - leads to deepening of cognitive crisis. Science becomes fiction: it teaches that the world is not subject to laws that we could verify with our senses.

In the world we know nothing can exist in two places at once: repetition is a disorder of the spacetime continuum (like the presence of the photograph is synonymous with physical absence of that what is presented). However, discovering the secrets of optical media we have learned to create copies, phantoms, prostheses of the physical world. The first ever copy was the mirror image - Narcissus looking at himself in the mirror of water. Most recent copies are advanced three-dimensional prints of objects created on the basis of complex scans. These two extremes of production constitute the frame of the exhibition "If everything is repeating"."Jeśli wszystko jest powtarza" to wspólna wystawa Tomasza Dobiszewskiego i Doroty Walentynowicz, artystów pracujących na pograniczu fotografii analogowej i nowych mediów.

Tytuł wystawy odnosi się do egzystencjalnego niepokoju, jaki wynika z zawodności teorii w zetknięciu z doświadczeniem zmysłowym. Mechanika kwantowa, hiperprzestrzeń, ukryte wymiary, wszechświaty równoległe, pętle czasowe - rozwój nauki paradoksalnie prowadzi do pogłębiającego się kryzysu poznawczego. Nauka staje się fikcją: uczy, że świat nie podlega prawom, które moglibyśmy zweryfikować zmysłami.

W świecie, jaki znamy nic nie może istnieć w dwóch miejscach jednocześnie: powtórzenie jest zaburzeniem kontinuum czasoprzestrzennego (podobnie obecność fotografii jest równoznaczna z nieobecnością fizyczną). Jednak odkrywając tajemnice mediów optycznych nauczyliśmy się tworzyć kopie, fantomy, protezy świata fizycznego. Pierwszy kopią było odbicie lustrzane - Narcyz przeglądający się w lustrze wody. Najnowsze kopie to zaawansowane trójwymiarowe wydruki rzeczy tworzone na podstawie kompleksowych skanów. Te dwa bieguny produkcyjne stanowią ramę wystawy "Jeśli wszystko jest powtarza".

Jeśli wszystko się powtarza / If everything is repeating, Naświetlenie, Galeria Ślad, ECK, Ełk 2017 (fot. Katarzyna Zabłocka)
Jeśli wszystko się powtarza / If everything is repeating, Naświetlenie, Galeria Ślad, ECK, Ełk 2017 (fot. Katarzyna Zabłocka)


 

-----------------------------------------------
all rights reserved 2014